Golfutar bhadrakali-8:20;Gangalall hospital-8:35;Pipal bot-8:40;Chappal Karkhana-8:45;School-8:50.

Driver:Prakash Tamang:9841194757

Attendant teacher:Sangita Sharma:9841634330