Mandikhatar-Nikhileshwar Mandir-Bhangal Pul-Baluwa Khani-Akasedhara-Nilo pul-Sukhedhara-Dhumbarahi Chowk-KV.